Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ฝึกอบรม การบำรุงรักษารถยกแบบเครื่องยนต์และไฟฟ้า ให้ครูฝึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 28 มีนาคม-1 เมษายน 2559 บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัด ฝึกอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษารถยกแบบเครื่องยนต์และไฟฟ้า (30 ชม.) ให้ครูฝึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรฝึกสาขาช่างยนต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 20 ท่าน ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องระบบต่างๆ ของรถยกได้อย่างถูกต้อง  และเมื่อจบการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ บรรยายโดยทีม วิทยากร PPN POSฝึกอบรม ณ ศูนย์นิสสันฟอร์คลิฟท์ครบวงจร จังหวัดระยอง

บทความล่าสุด

Top