Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตส

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560 เพื่อชิงโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล รวมถึงเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิต/นักศึกษาและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา โลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย

     คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร

     นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวนผู้สมัครต่อทีมๆละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

     วิธีการสมัคร

1. สมัครได้โดยตรง หรือ ทางไปรษณีย์ : สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราขเทวี กรุงเทพฯ 10400

2. สมัครทางโทรสาร : 0-2644-4355

3. สมัครทางอีเมล์ : [email protected]

     หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด

2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     รางวัลสำหรับการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร (สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด)

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร (สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด)

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร (สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด)

– รางวัลชมเชย (จำนวน 4 รางวัล) : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร (สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด)

     กำหนดการ

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560 (ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.)

– ผู้สมัครส่งรายละเอียดผลงาน (ไม่เกิน 20 หน้า A4) มาที่สำนักโลจิสติกส์ฯ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (เวลา 16.30 น.)

– ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์ของสำนักโลจิสติกส์ฯ www.logistics.go.th

– เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินภายในงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 – 15.00 น. (นำเสนอ 15 นาที และตอบคำถาม 15 นาที)

– ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 – 16.30 น.

     ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราขเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2202-3617, 0-2202-3618, 0-2202-3817

โทรสาร : 0-2644-4355

อีเมล์ : [email protected]

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวด ได้ที่นี่

บทความล่าสุด

Top